Chào mng dn vi c^ong ty TNHH DT-TM-DV Liên Hng
Dng d^ay nóng dch v : 84-37171076
V chúng t^oi Xem chi tit
 
       Công ty TNHH Du t thng mi dch v Liên Hng dc thành lp vào nam 2013, tr s công ty chính ti tnh Qung Dông, Trung Quc. Công ty chuyên nghiên cu và sn xut ch to các nguyên liu làm giày vi công ngh khoa hc mi . Chúng tôi không ngng c gng nghiên cu to ra các loi nguyên liu không gây ô nhim môi trng, các mt hàng nguyên liêu giày ch yu gm có keo vi nóng chy, keo vi t nóng chy EVA, keo giy nóng chy EVA, keo vi không dt nóng chy EVA, keo vi thoát hi nóng chy, keo vi nóng chy nhit d trung, keo vi tm hoá hc v.v.. thích hp cho m~ui và gót các loi giày nam n cao cp, giày da, giày th thao, giày sandal v.v....
 
       Công ty t bt du thành lp, luôn kiên trì vi cht lng sn phm ti u, thái d ph v tn tình, giá c va tm nhm tho mãn nhu cu ca khách hàng . Công ty hi t hàng ng~u chuyên viên u tú v nghiên cu, ch to, giao dch, qun lý cho mt hang nguyên liu giày.Sn phm thông qua kim nghim ca ROSH, phù hp tiêu chun quc t . Công ty vi ý nim hp tác hiu qu cao, cht lng cao, to mi, suôn s và lâu dài vi các công ty giày dép danh ting trong và ngoài nc, gi vng mi quan h hp tác tt .
Trong c^ong nghip Tt c
DIN THOI :84-37171076
FAX : 84-37171075
hp mail: xsypeter@163.com
 
DA CH CÔNG TY:  
457/4 LÊ VAN KHNG,P.HIP THÀNH,Q.12,TP.HCM,VIT NAM
友情链接: